වෙල්ඩින් සහ කැපුම් විශේෂ Exp

අවුරුදු 15 කට වැඩි නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද
  • wxlushengjx@yahoo.com
  • 0086-18651586101

ක්‍රියාවලිය

පළමු පියවර: කැපීම

Process (5)

දෙවන පියවර: රැවුල කැපීම

Process (6)

තුන්වන පියවර: යන්ත්‍රෝපකරණ

Process (7)

හතරවන පියවර: විදීම

Process (8)

පස්වන පියවර: වෙල්ඩින්

Process (1)

හයවන පියවර: එකලස් කිරීම

Process (2)

හත්වන පියවර: ඇසුරුම් කිරීම

Process (3)

අටවන පියවර: නැව්ගත කිරීම

Process (4)